Contact
Kunnen wij je helpen?

Onze vriendelijke en competente klantenservice staat graag voor je klaar.

Ma - vr 10:00 - 14:00
(lokaal tarief)

Algemene Voorwaarden van Pixum (AV)

 

§1 Toepassingsgebied

Voor de zakelijke relatie tussen de aanbieder PIXUM en de klant zijn uitsluitend de navolgende Algemene Voorwaarden op het tijdstip van de redactie van deze voorwaarden op internet van toepassing. De Algemene Voorwaarden kunnen door de klant in zijn computer worden opgeslagen en/of worden uitgeprint.

§ 2 Contractant

Contractant van de klant is het bedrijf Diginet GmbH & Co. KG, Industriestraat 161, 50999 Keulen, Duitsland, hierna genaamd PIXUM.

Geregistreerd bij de rechtbank in Keulen, HRA 25531; BTW-nummer: DE - 209867661

§ 3 Overeenkomst

De klant geeft opdracht aan PIXUM van de door hem toegestuurde digitale "beeldbestanden" fotoafdrukken of andere producten met zijn foto's (hieronder: goederen) te produceren. Voor het versturen van de bestelling kan de klant zijn gegevens bekijken en wijzigen, eventueel gemaakte fouten zien en voor de uiteindelijke bestelling corrigeren. Door het klikken op de bestelknop "bestellen met betaalverplichting" aanvaard de klant deze algemene voorwaarden en wordt de bestelling definitief gevalideerd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. Na de gevalideerde bestelling kan de klant eventuele fouten die gebeurt zijn tijdens het ingeven van de bestelling niet meer corrigeren. PIXUM bevestigd de opdracht onmiddellijk per email naar het emailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.

§ 4 Prijzen

De Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd. Alle prijzen worden in Euro aangegeven op de website van PIXUM. De prijs is samengesteld uit de koopsom en de verzendingskosten incl. alle belastingen en andere bestanddelen. De prijzen zijn inclusief de op besteldatum van toepassing zijnde wettelijke BTW. Bij verzending naar landen buiten de Europese Unie kan een extra douaneheffing van toepassing zijn. Deze kosten zijn niet in de prijs inbegrepen en dan door de koper te betalen.

§ 5 Levering, verzending

De levering van de bestelling geschiedt volgens de op de website vastgelegde bepalingen voor zover tussen de besteller en PIXUM niets afwijkends is overeengekomen. PIXUM heeft het recht in gedeeltes te leveren. De levertijd wordt per product en bestelling individueel afgesproken respectievelijk door PIXUM tijdens het bestelproces aangegeven.

§ 6 Betaling

De klant geeft tijdens zijn bestelling aan, of hij per factuur (achteraf), per credit card of via een online betaalpartner wil betalen. Bij de online betaalmanieren autoriseert de klant de betaling door invoer van zijn credit card gegevens of door de login bij de betaalpartner. Bij betaling per factuur is het factuurbedrag binnen 7 dagen na ontvangst van goederen door de klant te betalen.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling van alle goederen uit dezelfde opdracht blijven de goederen eigendom van PIXUM.

§ 8 Het recht op herroeping, terugzending

Het recht op herroeping van de opdracht is uitgesloten omdat de gemaakte opdracht naar de wensen van de klant zijn gemaakt en overeenkomen met zijn persoonlijke behoeftes.

§ 9 Geschillenbeslechting

PIXUM is lid van BeCommerce en verbindt zich ertoe de gedragscode van deze vereniging in acht te nemen. Deze gedragscode is beschikbaar op volgende website http://www.becommerce.be. BeCommerce ziet toe op de bescherming van de consument. Adres : Wetenschapspark 1 - lab 1, Campuslaan, 1 - 3590 Diepenbeek. Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de gebruiker zich in eerste instantie wenden tot PIXUM per e-mail (service@pixum.com). Indien deze niet minnelijk kan worden opgelost kan hij met zijn klacht terecht bij BeCommerce via het adres info@becommerce.be.

Online geschillenbeslechting volgens artikel 14, paragraaf 1 ODR-VO:
Hiernaast geldt de mogelijkheid gebruik te maken van de online geschillenbeslechting van de Europese Commissie een platform voor online geschillenbeslechting (OS), die u vindt op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 Gebreken

De klant dient gebreken die zonder speciale attentie aan de geleverde goederen opvallen direct bij de levering, uiterlijk echter na twee maanden na ontvangst van de goederen met een precieze beschrijving ervan te reclameren. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekt te zijn binnen de wettelijke garantietijd te worden medegedeeld. Bij gerechtvaardigde reclamaties heeft de PIXUM het recht tot een vervangende levering. Indien een vervangende levering niet lukt heeft de klant het recht het contract te annuleren (wijziging) of een gereduceerde betaling (mindering) te eisen. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niets anders is geregeld zijn voor het overige de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

§ 11 Aansprakelijkheid

PIXUM is alleen aansprakelijk voor schades aan de goederen zelf. Aansprakelijkheid voor gevolgschades door gebreken is uitgesloten. Verdergaande eisen door de besteller, ongeacht op welke rechtsgrond dan ook, zijn uitgesloten. De voornoemde beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op gevallen van grove nalatigheid of opzet van de kant van PIXUM. Bij het schenden van belangrijke verplichtingen uit het contract beperkt zich de aansprakelijkheid op de redelijkerwijs te voorziene schade.

§ 12 Gegevensbescherming

Alle gegevens worden door PIXUM vertrouwelijk behandeld. Voor alle nadere regels met betrekking tot privacy en gegevensbescherming wordt verwezen naar de afzonderlijke privacybeleid, die door de klant op zijn computer opgeslagen of afgedrukt kan worden. Indien vereist om de verwerking van de opdrachten te voltooien, worden de bij de bestelling gevraagde persoonsgegevens en beeldbestanden doorgegeven aan de productiepartners van Pixum.

§ 13 Auteursrecht, Strafrecht

Voor de inhoud van de overgedragen fotogegevens is klant alleen verantwoordelijk. Bij het plaatsen van de opdracht garandeert de klant aan PIXUM dat bij het afwikkelen van de opdracht volgens de voorschriften geen auteurs-, merk- dan wel andere rechten van derden worden geschonden. Alle uit een eventuele schending van deze rechten ontstane gevolgen komen ten laste van de besteller en de besteller vrijwaart PIXUM. Met het plaatsen van de opdracht geeft de besteller de garantie dat de inhoud van de overgedragen fotogegevens niet de strafwetten, met name de bepalingen voor de verspreiding van kinderpornografie overtreden. Mocht PIXUM overtredingen tegen deze garantie bekend worden dan zal PIXUM onmiddellijk het bevoegde Openbare Ministerie inschakelen.

§ 14 Registratie & Albumservice

A. Met de albumservice biedt Pixum de klant de mogelijkheid om op de door Pixum geëxploiteerde websites fotobestanden met een door Pixum bepaald formaat te uploaden, in zogenaamde albums op te slaan en te bewerken. De klant kan ervoor kiezen om derden toegang tot de door hem in de betreffende albums opgeslagen fotobestanden te verlenen (sharing). Hierbij kan de klant de toegang beperken tot bepaalde personen ("halfopen album") of een willekeurig aantal derden toegang verlenen ("openbaar album"). De door klanten bij Pixum gebruikte opslagruimte mag de op de website aangegeven capaciteit (op dit moment 1 gigabyte) hierbij niet overschrijden. Pixum behoudt zich echter het recht voor om fotobestanden zonder voorafgaande aankondiging geheel of gedeeltelijk van de servers van Pixum te verwijderen. Indien de klant een halfopen album aanmaakt (met paswoord), kunnen derden met toegangsrecht deze albums met de hierin aanwezige fotobestanden tegen betaling van een vergoeding fotoproducten laten produceren.

B. Ondanks zorgvuldig onderhoud van het systeem kan Pixum de permanente beschikbaarheid van de service niet garanderen. Er bestaat geen aanspraak op het gebruik van de service.

C. Door het aanmaken van halfopen of openbare albums maakt de klant de hierin aanwezige fotobestanden voor iedereen toegankelijk en kunnen ze op internet door derden opgeroepen worden. Door de bestanden in een halfopen of openbaar album te plaatsen, gaat de klant ermee akkoord dat derden via de betreffende webserver van Pixum toegang tot zijn albums hebben en de hierin aanwezige fotobestanden bekijken, deze in het geheugen van hun gegevensverwerkende apparatuur opslaan of laden en bewerken en/of met behulp van de diensten van Pixum fotoproducten met de album-foto?s aanmaken en bestellen. Pixum verleent in dit geval slechts de technische toegang en biedt de technische mogelijkheden tot verveelvoudiging van de door de klant gepubliceerde fotobestanden door de betreffende gebruiker van de dienst of de opdrachtgever. De klant geeft Pixum kosteloos en niet exclusief het recht de door hem in zulke albums geplaatste fotobestanden in het kader van de bestelservice van Pixum te verveelvoudigen en te verspreiden.

D. Voorwaarde voor het gebruik van de albumservice en andere diensten van Pixum is de registratie van de gegevens van de klant, bijvoorbeeld de naam en een geldig en actueel e-mailadres. Deze door de klant opgegeven gegevens moeten volledig en waarheidsgetrouw zijn. Voor elk e-mailadres kan slechts één klant als gebruiker geregistreerd worden. Pixum heeft het recht om dit registratieproces te veranderen. Bij de registratie moet de klant zijn persoonlijke wachtwoord invoeren. Alleen met dit wachtwoord kan de klant toegang tot al zijn bij Pixum opgeslagen gegevens krijgen. Ter voorkoming van misbruik dient het wachtwoord absoluut geheim te worden gehouden. Het doorgeven aan derden is verboden. Wanneer een wachtwoord toch wordt doorgegeven, is Pixum niet aansprakelijk voor eventuele schade die door het misbruik van de gegevens ontstaat en/of overige nadelen voor de klant die hieruit voortvloeien.

Wij adviseren bij het kiezen van een wachtwoord zorgvuldig te werk te gaan en geen wachtwoord te kiezen dat door derden eenvoudig kan worden geraden (bijvoorbeeld: eigen voornaam, geboortedatum, naam van het kind etc.). Gebruik een combinatie van hoofdletters, kleine letters en cijfers en verander je wachtwoord regelmatig.

E. De registratie van de klant als gebruiker van de albumservice en het gebruik van deze dienst is gratis.

§ 15 Plaats van levering, bevoegde Rechtbank, toepasselijk recht en gedeeltelijke ongeldigheid

Plaats van levering voor alle verplichtingen uit dit contract is de vestiging van PIXUM. In het geval van rechtsgedingen in verband met deze zakelijke relatie is uitsluitend Duits recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht. De bevoegde rechtbank is, voor zover wettelijk toegestaan, Keulen.

Indien een of meerdere van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, moet de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die geldig en uitvoerbaar is en het met de oorspronkelijke bepaling nagestreefde doel zo dicht mogelijk benadert. De overige voorwaarden blijven van kracht.

Versie: februari 2016