Contact
Kunnen wij je helpen?

Onze vriendelijke en competente klantenservice staat graag voor je klaar.

Ma - vr 10:00 - 14:00
(lokaal tarief)

Algemene Voorwaarden van Pixum (AV)

1 Algemene Voorwaarden van Pixum

Pixum, biedt op de door haar geŽxploiteerde websites (o.a. Pixum.com, Pixum.nl en Pixum.be) willekeurige derden de mogelijkheid om willekeurige fotobestanden in zogenaamde albums op te slaan, te uploaden, te bewerken en via internet toegankelijk te maken voor een bepaalde of onbepaalde groep personen ("albumservice"). Daarnaast biedt Pixum de gebruikers, vanaf een leeftijd van 18 jaar, van de albumservice de mogelijkheid om eigen fotobestanden en fotobestanden van anderen digitaal te ontwikkelen ("digitale ontwikkelservice"). De onderstaande Algemene Voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op de albumservice, het digitaal ontwikkelen (printen) en eventuele andere diensten van Pixum op de door haar geŽxploiteerde websites. Overige Algemene Voorwaarden van Pixum zijn niet van toepassing.

Indien hierna claims van of tegen Pixum genoemd worden, dienen deze claims respectievelijk door en tegen Pixum, Industriestrasse 161, 50999 Keulen, Duitsland, te worden ingediend. Verder dienen alle klachten in het kader van de contractuele betrekkingen aan het het adres van Pixum te worden gericht.

2 Wat moet ik doen om gebruik te kunnen maken van de service van Pixum?

Voorwaarde voor het gebruik van de albumservice en andere diensten van Pixum is de registratie van de gegevens van de klant, bijvoorbeeld de naam en een geldig en actueel e-mailadres. Deze door de klant opgegeven gegevens moeten volledig en waarheidsgetrouw zijn. Voor elk e-mailadres kan slechts ťťn klant als gebruiker geregistreerd worden. Pixum heeft het recht om dit registratieproces te veranderen. Bij de registratie moet de klant zijn persoonlijke wachtwoord invoeren. Alleen met dit wachtwoord kan de klant toegang tot al zijn bij Pixum opgeslagen gegevens krijgen. Ter voorkoming van misbruik dient het wachtwoord absoluut geheim te worden gehouden. Het doorgeven aan derden is verboden. Wanneer een wachtwoord toch wordt doorgegeven, is Pixum niet aansprakelijk voor eventuele schade die door het misbruik van de gegevens ontstaat en/of overige nadelen voor de klant die hieruit voortvloeien.

Wij adviseren bij het kiezen van een wachtwoord zorgvuldig te werk te gaan en geen wachtwoord te kiezen dat door derden eenvoudig kan worden geraden (bijvoorbeeld: eigen voornaam, geboortedatum, naam van het kind etc.). Gebruik een combinatie van hoofdletters, kleine letters en cijfers en verander je wachtwoord regelmatig.

3 Wat kost mij dat?

De registratie van de klant als gebruiker van de albumservice en het gebruik van deze dienst is gratis.

Aan de digitale ontwikkeling van fotobestanden zijn kosten verbonden. De door de klant aan Pixum te betalen vergoeding is gebaseerd op de prijzen van Pixum die bij afsluiting van de overeenkomst van kracht zijn. Elke door de klant te betalen contractuele vergoeding is inclusief BTW. De geldende prijzen staan op de (product)overzichtspagina's.

Voor de levering worden verzendkosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzendkosten wordt bij de bestelling aan de klant meegedeeld. Eventuele belastingen, invoerrechten of overige kosten bij de verzending dienen door de klant te worden betaald.

4 Wat is de albumservice?

Met de albumservice biedt Pixum de klant de mogelijkheid om op de door Pixum geŽxploiteerde websites fotobestanden met een door Pixum bepaald formaat te uploaden, in zogenaamde albums op te slaan en te bewerken. De klant kan ervoor kiezen om derden toegang tot de door hem in de betreffende albums opgeslagen fotobestanden te verlenen (sharing). Hierbij kan de klant de toegang beperken tot bepaalde personen ("halfopen album") of een willekeurig aantal derden toegang verlenen ("openbaar album"). De door klanten bij Pixum gebruikte opslagruimte mag de op de website aangegeven capaciteit (op dit moment 1 gigabyte) hierbij niet overschrijden. Wanneer Pixum fotobestanden wil wissen, wordt de klant minimaal 14 dagen van tevoren hierover geÔnformeerd. Pixum behoudt zich echter het recht voor om fotobestanden ook zonder voorafgaande aankondiging geheel of gedeeltelijk van de servers van Pixum te verwijderen.

Indien de klant een halfopen of openbaar album aanmaakt, kunnen derden met toegangsrecht deze albums bekijken en via de digitale ontwikkelservice van Pixum de hierin aanwezige fotobestanden tegen betaling van een vergoeding digitaal laten ontwikkelen.

Ondanks zorgvuldig onderhoud van het systeem kan Pixum de permanente beschikbaarheid van de service niet garanderen. Er bestaat geen recht op het gebruik van de service.

5 Hoe zit het met de rechten op mijn foto's?

Alle rechten op de foto's zijn voorbehouden aan de auteur, dus doorgaans aan jezelf, als jij de auteur bent. Voor verschillende diensten, onder andere voor de fotoalbums op internet en hier in het bijzonder voor de halfopen of openbare albums, moet u echter bepaalde rechten op jouw foto's toekennen aan Pixum, zodat Pixum de online fotoservice kan uitvoeren. Dit wordt als volgt beschreven:

door het aanmaken van halfopen of openbare albums maakt de klant de hierin aanwezige fotobestanden voor iedereen toegankelijk en kunnen ze op internet door derden opgeroepen worden. Door de bestanden in een halfopen of openbaar album te plaatsen, gaat de klant ermee akkoord dat derden via de betreffende webserver van Pixum toegang tot zijn albums hebben en de hierin aanwezige fotobestanden bekijken, deze in het geheugen van hun gegevensverwerkende apparatuur opslaan of laden en bewerken en/of met behulp van de diensten van Pixum digitaal laten ontwikkelen. Pixum verleent in dit geval slechts de technische toegang en biedt de technische mogelijkheden tot verveelvoudiging van de door de klant gepubliceerde fotobestanden door de betreffende gebruiker van de dienst of de opdrachtgever. De klant geeft Pixum kosteloos en niet exclusief het recht de door hem in halfopen of openbare albums geplaatste fotobestanden in het kader van de digitale ontwikkelservice van Pixum te verveelvoudigen en te verspreiden.

6 Welke foto's mag ik in de albums plaatsen?

De klant verzekert de enige eigenaar van alle rechten op alle geplaatste fotobestanden te zijn en de rechten van derden, met name de rechten van de op de foto's afgebeelde personen of voorwerpen, niet te schenden.

Indien derden rechten op foto's of fotobestanden of persoonlijkheidsrechten schenden, is degene die de betreffende fotobestanden heeft geplaatst verplicht om Pixum uiterlijk op eerste schriftelijk verzoek te vrijwaren van alle claims van derden tegen Pixum en alle uit de schending voortvloeiende schade aan Pixum te vergoeden.

Pixum hecht zeer veel waarde aan de naleving van de kinderwet en de inachtneming van persoonlijkheidsrechten. Het is de klant daarom niet toegestaan foto?s of fotobestanden te plaatsen, waarvan de inhoud strafbaar, in strijd met de wet of de goede zeden, in het bijzonder pornografisch, volksopruiend of extremistisch is.

Bij overtreding hiervan kan Pixum deze bestanden zonder voorafgaande aankondiging verwijderen. Pixum heeft bovendien het recht bij een ernstige verdenking of een duidelijk strafbare inhoud de bevoegde strafvervolgingsautoriteiten in te schakelen.

7 Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Pixum zal de bij de registratie van de klant als gebruiker verkregen gegevens (voor- en achternaam, e-mailadres) alsmede de voor het gebruik van de albumservice op de webserver van Pixum achtergelaten gegevens opslaan ten behoeve van de beschikbaarstelling van alle door Pixum aangeboden diensten.

Pixum zal jouw gegevens alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming opslaan en verwerken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor de Pixum-nieuwsbrief. In de informatie over gegevensbescherming lees je meer hierover en ook hoe je te allen tijde bezwaar kunt maken tegen het opslaan van jouw gegevens voor toekomstige doeleinden. Pixum heeft het recht dringende systeeminformatie ook zonder toestemming naar het opgegeven e-mailadres te sturen.

Meer info over de gegevensbescherming is te vinden in onze informatie over gegevensbescherming.

8 Hoe lang kan ik gebruik maken van Pixum en hoe werkt de digitale ontwikkelservice?

De klant en Pixum zijn te allen tijde gerechtigd de overeenkomst over het gebruik van de albumservice op te zeggen. Er hoeft wat dat betreft geen termijn in acht te worden genomen. Met de opzegging van de albumservice wordt de toegang van de klant tot de albumservice geblokkeerd en worden de door Pixum beheerde gegevens van de klant en fotobestanden verwijderd, tenzij het verwijderen in tegenspraak met dwingende wettelijke voorschriften is.

Hoe werkt de digitale ontwikkelservice?

Met de digitale ontwikkelservice biedt Pixum de klant de mogelijkheid om zijn digitale fotobestanden tegen een vergoeding digitaal te laten ontwikkelen. Hierbij kan de klant zijn fotobestanden op fotopapier, in fotoalbums of in combinatie met een van de vele door Pixum aangeboden fun-producten (bijvoorbeeld een fotomok, fotoboek etc.) laten ontwikkelen.

Tussen Pixum en de klant komt een overeenkomst over de digitale ontwikkeling van fotobestanden tot stand, wanneer Pixum een passend aanbod van de klant per e-mail bevestigt of op een andere wijze het aanbod van de klant accepteert, bijvoorbeeld uiterlijk door de levering van de ontwikkelde foto?s of producten.

Pixum levert de ontwikkelde foto's/producten op het in de bestelling genoemde leveringsadres. De ontwikkelde foto's/producten blijven eigendom van Pixum tot volledige betaling. De betaling geschiedt uitsluitend giraal op de door de klant bij de bestelling aangegeven betaalwijze. Bij betaling via automatische incasso machtigt de klant zijn bank nu al om zijn volledige naam en zijn adres aan Pixum door te geven.

Door Pixum aangegeven leveringstermijnen zijn niet-bindend. Pixum is gerechtigd tot deelleveringen.

9 Geschillenbeslechting:

Online geschillenbeslechting volgens artikel 14, paragraaf 1 ODR-VO: De Europese Commissie verschaft een platform voor online geschillenbeslechting (OS), die u vindt op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. U bereikt ons direct via service@pixum.com.

10 Hoe zit het bij gebreken aan de producten?

Pixum levert hoogwaardige producten die conform gangbare normen op klantspecificatie geproduceerd worden. Pixum onderwerpt alle producten aan een intensieve kwaliteitscontrole, zodat gebreken zoveel mogelijk uitgesloten kunnen worden. Wanneer je toch een keer ontevreden bent, moet je jouw klacht(en) onmiddellijk aan onze klantenservice melden (bijvoorbeeld per e-mail aan service(at)pixum.nl. Het is niet mogelijk om producten zonder overleg met de klantenservice retour te zenden. Retourzendingen worden niet in ontvangst genomen. Voor elke klacht garanderen wij nu reeds een coulante, klantgerichte oplossing. Bovendien is het volgende wettelijk vastgelegd:

gebreken kunnen door Pixum alleen erkend worden, als ze betrekking hebben op technische gebreken aan de geleverde producten. Klachten die te maken hebben met de smaak van de klant of klachten vanwege fotobestanden met onvoldoende resolutie of een te hoge compressie worden niet als gebreken beschouwd. Indien Pixum verantwoordelijk is voor gebreken aan de geleverde producten, is Pixum verplicht tot een nieuwe levering. Indien Pixum de verplichte nieuwe levering niet binnen een redelijke termijn uitvoert of Pixum de nieuwe levering weigert of deze mislukt, kan de klant ontbinding van de opdracht eisen of de vergoeding verminderen.

11 Informatie over herroeping

- Informatie over herroeping -

Pixum levert uitsluitend producten die naar uw wensen (klantspecificaties) geproduceerd worden en duidelijk op uw persoonlijke behoeften afgestemd zijn. Daarom is er helaas geen wettelijk herroepingsrecht van toepassing!

- Einde van de informatie over herroeping -

BELANGRIJK: wettelijke garantierechten blijven bij de uitsluiting van het herroepingsrecht onverminderd van kracht. Zie ook punt 10. "Hoe zit het bij gebreken aan de producten?"

12 Waar staat Pixum voor in?

a) Pixum is aansprakelijk bij de niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, het ontbreken van toegezegde eigenschappen en bij aanspraken van de klant op schadevergoeding volgens de wet op de productaansprakelijkheid. Bovendien is Pixum alleen bij opzet of grove nalatigheid van Pixum en zijn assistenten aansprakelijk voor schadevergoeding. Pixum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, gevolgschade of atypische schade van welke soort dan ook. Dit geldt ook voor de vergoeding van winstderving, gebruiksderving of immateriŽle schade. Pixum is alleen aansprakelijk voor het verlies van gegevens van de klant, als de klant heeft gegarandeerd dat deze gegevens met redelijke inspanning gereconstrueerd kunnen worden uit gegevensmateriaal dat in machineleesbare vorm beschikbaar wordt gehouden. De bovenstaande regelingen zijn ook van toepassing, indien aansprakelijkheid van Pixum niet op een overeenkomst, maar op de wet berust.

b) Pixum is alleen verantwoordelijk voor eigen inhoud op de website. Pixum wijst de verantwoordelijkheid voor inhoud die door derden geplaatst wordt (bijvoorbeeld in gastenboeken, op fora, in chats of andere interactieve diensten) uitdrukkelijk af. Pixum neemt tevens geen enkele verantwoording voor de inhoud van andere homepages, die via zelf of door andere gebruikers geplaatste links bereikt kunnen worden.

13 Kan ik verrekenen?

De klant heeft alleen recht op verrekening, als de eisen rechtsgeldig bevonden, onbetwist of door Pixum schriftelijk erkend zijn. De klant kan alleen een beroep doen op een retentierecht, als de eisen op dezelfde overeenkomst berusten.

14 En verder?

Indien een of meerdere van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, moet de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die geldig en uitvoerbaar is en het met de oorspronkelijke bepaling nagestreefde doel zo dicht mogelijk benadert. De overige voorwaarden blijven van kracht.

Op deze voorwaarden is net als op de overige betrekkingen tussen Pixum en de klant het duitse recht van toepassing. Het UN-kooprecht is niet van toepassing.

Indien de besteller handelaar is, is de bevoegde rechtbank die te Keulen. In alle andere gevallen geldt het wettelijke forum.

Versie: Januari 2016